Algemene voorwaarden

The Brandscape Agency is onderdeel van Elles & Hellen - Decor & Architectuur BV.

ARTIKEL 1 | Bedrijfsgegevens

 1. The Brandscape Agency is een handelsnaam van Elles & Hellen – Decor & Architectuur B.V. gevestigd te Leiderdorp aan de Weversbaan 19 (Nederland). Deze besloten vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77722329.

ARTIKEL 2 | Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten, opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten tussen The Brandscape Agency en de wederpartij.
 2. Alle personen die door The Brandscape Agency bij de uitvoering van enige opdracht van de wederpartij zijn ingeschakeld of betrokken (waaronder ZZP’ers en medewerkers van The Brandscape Agency) kunnen op de bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke naam ook, van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien The Brandscape Agency dat voor het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard. In dat geval zal in geval van strijdige bepalingen de algemene voorwaarden van The Brandscape Agency voorrang hebben.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. The Brandscape Agency en de wederpartij zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

ARTIKEL 3 | Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat The Brandscape Agency de acceptatie van de opdracht aan de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd, of wanneer The Brandscape Agency feitelijk uitvoering geeft aan een gegeven opdracht.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod dat in de offerte is opgenomen, dan is The Brandscape Agency daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Brandscape Agency anders aangeeft.
 3. Levertijden in offertes van The Brandscape Agency zijn indicatief, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de indicatietermijn levert geen toerekenbare tekortkoming van The Brandscape Agency op en geeft de wederpartij geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 4. Is aan de wederpartij een model, voorbeeld, ontwerp, schets, begroting getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de geleverde diensten daaraan hoeft te beantwoorden, tenzij nadrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren eindproduct daarmee zal overeenstemmen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht The Brandscape Agency niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken en/of diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor levering van gelijksoortige diensten op een later moment.

ARTIKEL 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. The Brandscape Agency zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Behoudens voor zover de begeleiding onderdeel uitmaakt van de overeenkomst met The Brandscape Agency zal de wederpartij er voor instaan dat er gedurende de uitvoering van de opdracht een begeleider op de locatie aanwezig is. Deze begeleider dient bevoegd te zijn om namens de wederpartij instructies te geven en/of vragen van The Brandscape Agency of van degenen die werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij verrichten te beantwoorden over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. Bij afwezigheid van een begeleider van de wederpartij ligt het risico van mogelijk door The Brandscape Agency en genoemde derden gemaakte fouten volledig bij de wederpartij. De kosten van herstel van die fouten komen in dat geval voor rekening van de wederpartij.
 3. Alle diensten van The Brandscape Agency worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst The Brandscape Agency uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Brandscape Agency aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The Brandscape Agency worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Brandscape Agency zijn verstrekt, heeft The Brandscape Agency het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Indien de wederpartij aan The Brandscape Agency informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 6. De wederpartij is gehouden om de door The Brandscape Agency in het kader van de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar gestelde materialen op een zorgvuldige wijze en – voor zover van toepassing - overeenkomstig de daartoe door The Brandscape Agency gegeven instructies te (doen) gebruiken. De wederpartij is jegens The Brandscape Agency aansprakelijk voor schade ten gevolge van onzorgvuldig gebruik van beschikbaar gestelde materialen, waaronder begrepen schade aan de materialen zelf, alsook schade ten gevolge van diefstal of vermissing van die materialen.
 7. De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, waaronder begrepen het verstrekken van adviezen e.d., wordt door The Brandscape Agency bij benadering vastgesteld. Een overeengekomen termijn is voor The Brandscape Agency slechts bindend indien zulks schriftelijk met zoveel woorden door The Brandscape Agency uitdrukkelijk is verklaard.
 8. The Brandscape Agency is niet gebonden aan de (leverings)termijnen die, vanwege buiten de macht van The Brandscape Agency gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Stagnaties veroorzaakt door derden zijn voor rekening van de wederpartij. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal The Brandscape Agency zo spoedig mogelijk met de wederpartij in overleg treden.
 9. Indien stagnatie door derden wordt veroorzaakt, behoudt The Brandscape Agency zich het recht voor de met de wederpartij overeengekomen termijn op te schorten tot het moment van beëindiging van de stagnatie en de termijn te verlengen met de tijd van de duur van de vertraging.
 10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan The Brandscape Agency de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 11. Indien door The Brandscape Agency, of door The Brandscape Agency ingeschakelde derden in het kader van de opdracht, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 5 | Inschakelen van derden en bemiddeling

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Brandscape Agency het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. The Brandscape Agency is niet aansprakelijk voor tekortkoming van ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van The Brandscape Agency.
 3. Indien ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de wederpartij willen beperken, gaat The Brandscape Agency ervan uit en bedingt zij bij deze dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de wederpartij te aanvaarden.
 4. Indien The Brandscape Agency ten behoeve van de wederpartij bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de wederpartij en derden, dan wel namens de wederpartij met derden overeenkomsten aangaat, worden uitsluitend die derden en de wederpartij gebonden. The Brandscape Agency is zelf bij die overeenkomsten geen partij en aanvaardt jegens de wederpartij op geen enkele wijze enigerlei aansprakelijkheid voor de juiste en tijdige uitvoering van die overeenkomsten door de derden.

ARTIKEL 6 | Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijziging van de overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming (daaronder begrepen instemming via de e-mail) van The Brandscape Agency.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, heeft The Brandscape Agency het recht het tijdstip of de wijze van uitvoering te wijzigen en de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Indien de wederpartij een gesloten overeenkomst wenst te wijzigen, kan The Brandscape Agency verlangen dat de wederpartij alle schade, voortvloeiende uit de wijziging, aan The Brandscape Agency vergoedt.

ARTIKEL 7 | Reclames

 1. Reclames terzake van zichtbare gebreken aan geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden dienen terstond bij aflevering/voltooiing van de betreffende werkzaamheden, maar uiterlijk binnen acht dagen na de levering/voltooiing schriftelijk bij de directie van The Brandscape Agency worden gemeld. Voor niet-zichtbare gebreken geldt een termijn van acht dagen na ontdekking van het gebrek. Bij gebreke van tijdig reclameren wordt The Brandscape Agency geacht in overeenstemming met de verplichtingen van The Brandscape Agency te hebben geleverd c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te hebben verricht. Ieder recht om te reclameren vervalt drie maanden na het moment van aflevering/voltooiing van de werkzaamheden. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de wederpartij meent gebreken te hebben geconstateerd, dient de wederpartij The Brandscape Agency te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld om ter plaatse de vermeende gebreken vast te stellen en/of te (doen) onderzoeken en voorts – indien dat nog mogelijk is – The Brandscape Agency in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen. Komt de wederpartij deze verplichting niet na, dan wordt The Brandscape Agency geacht in overeenstemming met de verplichtingen van The Brandscape Agency te hebben geleverd c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te hebben verricht en vervalt ieder recht om te reclameren.

ARTIKEL 8 | Duur van de overeenkomst en opzegging

 1. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een specifieke opdracht dan eindigt de overeenkomst bij einde van de opdracht, en kan deze niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst om welke reden dan ook opzegt, annuleert of beëindigt voordat deze is volbracht, is The Brandscape Agency gerechtigd de volledige opdrachtsom in rekening te brengen, zulks in afwijking van artikel 7:411 Burgerlijk Wetboek.
 3. Indien om wat voor reden dan ook lid 2 buiten toepassing wordt gelaten of partijen een tussentijds opzegbeding zijn overeengekomen, dan is wederpartij in alle gevallen aan The Brandscape Agency tenminste verschuldigd de reeds gemaakte en niet meer te vermijden onkosten verbonden aan de uitvoering en annulering van de overeenkomst, alsmede alle overige kosten die The Brandscape Agency als gevolg van de annulering moet maken, daaronder begrepen de vergoeding van alle werkzaamheden die The Brandscape Agency reeds heeft verricht en in verband met de annulering nog moet verrichten tegen het in de overeenkomst genoemde tarief.
 4. The Brandscape Agency kan elke overeenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een termijn van ten minste één (1) maand indien specifieke producten of diensten niet meer worden geleverd of technische of (bedrijfs)economische redenen daartoe aanleiding geven, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is.

Artikel 9 | Prijzen

 1. De door The Brandscape Agency gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Extra werkzaamheden worden achteraf in rekening gebracht tegen het overeengekomen uurtarief. Indien geen tarief is afgesproken dan gelden de volgende tarieven:
  • Design/engineering € 125,- ex btw per uur
  • Projectmanagement € 90,- ex btw per uur
  • Productie € 77,- ex btw per uur
 3. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die ten tijde van de overeenkomst gelden. The Brandscape Agency behoudt zich het recht voor aan de wederpartij prijsverhogingen in rekening te brengen evenredig aan prijsverhogingen door leveranciers van The Brandscape Agency en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren, zoals wisselkoersen en fluctuerende grondstofprijzen.

ARTIKEL 10 | Betaling

 1. Behalve als uit de aard van de dienstverlening of afspraken anders voortvloeit, wordt telkens na afloop van de (deel)opdracht en/of huurperiode gefactureerd. The Brandscape Agency is gerechtigd vooraf een voorschot te verlangen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen de op de facturen of in de overeenkomst gemelde termijn, op een door The Brandscape Agency aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Indien geen betalingsdatum of –termijn is vermeld, geldt een termijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur. De wederpartij heeft geen recht op verrekening of opschorting.
 3. The Brandscape Agency heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de lopende rente en de hoofdsom, zelfs al wordt bij betaling anders vermeld.
 4. In geval van (voorgenomen) liquidatie, (een aanvraag of aangifte tot) faillissement, (aanvraag tot verlening van) surséance van betaling, (aanvraag tot) toepassing van de wettelijke schuldsanering van de wederpartij of in geval op een substantieel deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd zonder dat dit beslag binnen redelijke termijn wordt opgeheven, zijn de vorderingen van The Brandscape Agency op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 11 | Incassokosten

 1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag incl. BTW. Dit met een minimum van € 250,- per factuur, te vermeerderen met BTW.
 2. Indien The Brandscape Agency hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De wederpartij is over de gemaakte incassokosten wettelijke handelsrente verschuldigd.

ARTIKEL 12 | Opschorting en ontbinding

 1. The Brandscape Agency is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst The Brandscape Agency ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. indien de wederpartij surséance van betaling of toepassing van de WSNP aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 2. Voorts is The Brandscape Agency bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Brandscape Agency op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien The Brandscape Agency de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 4. The Brandscape Agency behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13 | Aansprakelijkheid

 1. The Brandscape Agency heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor het geval zij of één van haar medewerkers bij de uitvoering van de overeengekomen prestaties schade veroorzaakt aan personen en/of eigendommen van de wederpartij. Op verzoek wordt een afschrift van deze polis aan de wederpartij toegezonden.
 2. De gezamenlijke aansprakelijkheid van The Brandscape Agency dan wel van de vennoten, haar bestuurders, alsmede van hun werknemers en eenieder die bij de uitvoering van enige opdracht van de wederpartij is ingeschakeld, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van The Brandscape Agency wordt uitbetaald.
 3. De wederpartij vrijwaart The Brandscape Agency voor de aanspraken op schadevergoeding van derden, die niet door de (bedrijfsaansprakelijkheids)verzekering(en) zijn gedekt.
 4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is de gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een bedrag van €5.000,- (zegge: vijfduizend euro) en zal nimmer meer bedragen dan het bedrag van de vergoeding tot betaling waarvan de wederpartij voor de betreffende opdracht gehouden is.
 5. The Brandscape Agency is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, en alle andere vormen van indirecte schade.
 6. The Brandscape Agency is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The Brandscape Agency is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The Brandscape Agency kenbaar behoorde te zijn. The Brandscape Agency is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van, zowel bestaande als door de wederpartij voorgeschreven, materialen en constructies waarop of waaraan de door The Brandscape Agency uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden.
 7. The Brandscape Agency is niet aansprakelijk voor schade, herstel van verminkte of verloren gegane gegevens of verminderde prestaties als gevolg van het moedwillig verstoren van de dienstverlening door derden. Hieronder vallen onder andere distributed denial of service attacks(DDoS) en aanvallen van hackers maar ook virussen, kwaadaardige software, spyware, encryptie software en dergelijke.
 8. Alle aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar nadat de wederpartij met die aanspraken bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 9. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De wederpartij vrijwaart The Brandscape Agency tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de wederpartij verricht.

ARTIKEL 14 | Vrijwaringen

 1. De wederpartij vrijwaart The Brandscape Agency voor aanspraken van derden die verband houden met schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan The Brandscape Agency door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven of het gevolg zijn van onveilige situaties in diens organisatie.
 2. De wederpartij vrijwaart The Brandscape Agency voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.
 3. Elk recht van de wederpartij om The Brandscape Agency in vrijwaring aan te spreken uit hoofde van tegen de wederpartij ingestelde aanspraken is uitgesloten.

ARTIKEL 15 | Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The Brandscape Agency geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Brandscape Agency niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder valt in elk geval het niet, niet tijdig of niet goed ontvangen van de voor nakoming van de verplichtingen nodige zaken van leveranciers van The Brandscape Agency, ongeval of ziekte van personen (in dienst van The Brandscape Agency of anderen) waarvan The Brandscape Agency zich bedient, ijsgang, staking of enige andere bedrijfs belemmerende (collectieve) actie, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, pandemie in ruimste zin des woords, mobilisatie, transport belemmering, defecten aan machines, storing in de levering van energie, invoerbelemmering en brand.
 3. The Brandscape Agency heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat The Brandscape Agency haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 5. Indien overmacht de uitvoering van een overeenkomst vertraagt of verhindert, is The Brandscape Agency gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. Voor zoveel The Brandscape Agency ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Brandscape Agency gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 16 | Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle het door The Brandscape Agency geleverde, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etc. blijft eigendom van The Brandscape Agency totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens The Brandscape Agency uit hoofde van welke rechtsgrond dan ook.
 2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De wederpartij is verplicht om de door The Brandscape Agency geleverde zaken separaat te bewaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht The Brandscape Agency zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, is zij verplicht om op het eerste verzoek daartoe mee te werken aan de teruggave van geleverde goederen aan The Brandscape Agency, op alle dagen en uren. De wederpartij verleent aan The Brandscape Agency en door haar ingeschakelde derden onherroepelijk het recht en toestemming de locaties waar de zaken zich bevinden te betreden en de zaken terug te nemen.

ARTIKEL 17 | Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt The Brandscape Agency zich de rechten en bevoegdheden voor die The Brandscape Agency toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door The Brandscape Agency tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van The Brandscape Agency, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders expliciet is overeengekomen. De wederpartij heeft geen recht op afgifte van de in het kader van de opdracht tot stand gekomen ontwerpen, schetsen, tekeningen etc, ook niet na uitvoering van de opdracht en na afloop van de overeenkomst.
 4. Alle door The Brandscape Agency eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt voor het doel en de specifieke opdracht waarvoor deze stukken zijn verstrekt en vervaardigd. Zij mogen niet zonder voorafgaande toestemming van The Brandscape Agency worden hergebruikt, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
 5. The Brandscape Agency houdt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 18 | Geheimhouding

 1. De wederpartij is verplicht alle informatie die zij van of over The Brandscape Agency, producten c.q. diensten van The Brandscape Agency, klanten en relaties van The Brandscape Agency, verneemt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter wist of dient te vermoeden strikt geheim te houden en alleen aan haar personeelsleden en adviseurs te verstrekken indien zulks met toestemming van The Brandscape Agency geschiedt, waarbij aan deze personen eveneens geheimhouding dient te worden opgelegd.
 2. Indien de wederpartij handelt in strijd met lid 1 van dit artikel, waarbij een handeling van de hiervoor bedoelde personeelsleden en adviseurs wordt toegerekend aan de wederpartij, verbeurt de wederpartij een direct opeisbare, zonder nadere ingebrekestelling, verschuldigde boete van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) jegens The Brandscape Agency, zulks onverminderd het recht van The Brandscape Agency tot het vorderen van schadevergoeding voor zover de schade de genoemde boete overtreft.

ARTIKEL 19 | Wijziging en uitleg

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de (Nederlandse) tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. The Brandscape Agency heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen door toezending van de gewijzigde tekst aan de wederpartij. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits deze aan de wederpartij bekend worden gemaakt. De wederpartij wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien niet binnen veertien dagen na de mededeling van The Brandscape Agency dat de wijziging zal plaatsvinden, een schriftelijk protest daartegen wordt ontvangen.

ARTIKEL 20 | Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten met The Brandscape Agency is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover uit dwingend recht niet anders voortvloeit, zullen alle geschillen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te ’s-Gravenhage.

Weversbaan 19 | 2352 BZ | Leiderdorp | T 071- 744 00 48 | hello@thebrandscapeagency.com | IBAN NL94RABO0322881099 | KVK 77722329 | BTW NL861109181B01 | www.thebrandscapeagency.com