Algemene voorwaarden

The Brandscape Agency is onderdeel van Elles & Hellen - Decor & Architectuur BV.

1. Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Elles & Hellen - Decor & Architectuur B.V., gevestigd te Leiderdorp (KvK77722329), hierna te noemen: "Elles & Hellen- Decor & Architectuur", en overeenkomsten tussen Elles & Hellen- Decor & Architectuur en de opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over zaken, materialen, leveranties gelden de betreffende bepalingen ook, voor zover mogelijk, voor door Elles & Hellen- Decor & Architectuur verleende diensten. Deze voorwaarden zijn, voor zover mogelijk, ook van toepassing op de inkoop van goederen en diensten door Elles & Hellen- Decor & Architectuur. De wederpartij bij de transacties met Elles & Hellen- Decor & Architectuur wordt hierna aangeduid als "opdrachtgever". De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden, onder welke naam ook, van de opdrachtgever van Elles & Hellen - Decor & Architectuur wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als enige bepaling van deze voorwaarden mocht blijken ongeldig te zijn, worden partijen geacht in de plaats daarvan een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar doel en strekking zo dicht mogelijk benadert, en laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

2. Aanbiedingen en totstandkoming, wijziging en annulering van overeenkomsten

Aanbiedingen van Elles & Hellen- Decor & Architectuur, zowel mondeling als schriftelijk, zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn vrijblijvend. Door Elles & Hellen- Decor & Architectuur verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor Elles & Hellen- Decor & Architectuur niet juridisch bindend. Niet-buitensporige verschillen die zijn ontstaan bij het geleverde, leveren geen toerekenbare tekortkoming op aan de zijde van Elles & Hellen- Decor & Architectuur. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, ideeën en berekeningen zijn eigendom van Elles & Hellen- Decor & Architectuur, de auteursrechten daarvan berusten uitsluitend bij Elles & Hellen- Decor & Architectuur en zij mogen - behoudens voor zover dit op grond van een met Elles & Hellen- Decor & Architectuur gesloten overeenkomst is toegestaan - zonder schriftelijke toestemming van Elles & Hellen- Decor & Architectuur niet door de aanvrager van een aanbieding of de opdrachtgever worden gebruikt of aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat Elles & Hellen- Decor & Architectuur de acceptatie van de opdracht aan opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, of wanneer Elles & Hellen- Decor & Architectuur feitelijk uitvoering geeft aan een gegeven opdracht. Wijziging van een overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming (daaronder begrepen instemming via de e-mail) van Elles & Hellen- Decor & Architectuur. Indien de opdrachtgever een gesloten overeenkomst wenst te wijzigen, is hij gehouden alle schade, voortvloeiende uit de wijziging, aan Elles & Hellen- Decor & Architectuur te vergoeden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst om welke reden dan ook opzegt, annuleert of beëindigt voordat deze is volbracht, is Elles & Hellen- Decor & Architectuur gerechtigd de volledige opdrachtsom in rekening te brengen, zulks in afwijking van artikel 7:411 Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever is in alle gevallen aan Elles & Hellen- Decor & Architectuur tenminste verschuldigd de reeds gemaakte en niet meer te vermijden onkosten verbonden aan de uitvoering en annulering van de overeenkomst, alsmede alle overige kosten die Elles & Hellen- Decor & Architectuur als gevolg van de annulering moet maken, daaronder begrepen de vergoeding van alle werkzaamheden die Elles & Hellen- Decor & Architectuur reeds heeft verricht en in verband met de annulering nog moet verrichten tegen het in de overeenkomst genoemde tarief.

3. Uitvoering van de overeenkomst

De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, waaronder begrepen het verstrekken van adviezen e.d., wordt door Elles & Hellen- Decor & Architectuur bij benadering vastgesteld. Een overeengekomen termijn is voor Elles & Hellen- Decor & Architectuur slechts bindend indien zulks schriftelijk met zoveel woorden door Elles & Hellen- Decor & Architectuur uitdrukkelijk is verklaard. De termijn waarbinnen de uitvoering van de werkzaamheden moet zijn verricht c.q. de zaken moeten zijn geleverd, vangt aan zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke gegevens in bezit van Elles & Hellen- Decor & Architectuur zijn en opdrachtgever ook overigens aan al zijn verplichtingen tot op dat moment heeft voldaan. Overschrijding van de door Elles & Hellen- Decor & Architectuur bij benadering vastgestelde levertijd c.q. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, geeft opdrachtgever geen recht op het niet, niet behoorlijk c.q. niet tijdig nakomen van enige jegens Elles & Hellen- Decor & Architectuur aangegane verplichting, noch op het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van deze overeenkomst. Elles & Hellen- Decor & Architectuur is niet gebonden aan de (leverings)termijnen die, vanwege buiten de macht van Elles & Hellen- Decor & Architectuur gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Stagnaties veroorzaakt door derden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Elles & Hellen- Decor & Architectuur zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever in overleg treden. Indien stagnatie door derden wordt veroorzaakt, behoudt Elles & Hellen- Decor & Architectuur zich het recht voor de met opdrachtgever overeengekomen termijn op te schorten tot het moment van beëindiging van de stagnatie en de termijn te verlengen met de tijd van de duur van de vertraging. Indien Elles & Hellen- Decor & Architectuur ten behoeve van opdrachtgever bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen opdrachtgever en derden, danwel namens opdrachtgever met derden overeenkomsten aangaat, worden uitsluitend die derden en de opdrachtgever gebonden. Elles & Hellen- Decor & Architectuur is zelf bij die overeenkomsten geen partij en aanvaardt jegens opdrachtgever op geen enkele wijze enigerlei aansprakelijkheid voor de juiste en tijdige uitvoering van die overeenkomsten door de derden. Elles & Hellen- Decor & Architectuur is gerechtigd leveringen c.q. werkzaamheden op te schorten in geval opdrachtgever met tijdige betaling van (eerdere) leveringen/werkzaamheden in gebreke is, en wel tot het tijdstip dat opdrachtgever al het aan Elles & Hellen- Decor & Architectuur verschuldigde volledig zal hebben voldaan.

4. Eigendomsvoorbehoud

Elles & Hellen- Decor & Architectuur behoudt zich de eigendom voor van alle door Elles & Hellen- Decor & Architectuur geleverde en nog te leveren zaken tot het moment dat de opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, waaronder uitdrukkelijk begrepen algehele betaling van vergoedingen en kosten. Zolang het eigendomsvoorbehoud als hiervoor bedoeld voortduurt, is Elles & Hellen- Decor & Architectuur onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de bedoelde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht verdere acties jegens de opdrachtgever. Het hiervoor bedoelde laat onverlet het overige in deze overeenkomst bepaalde, met name ten aanzien van risico-overgang.

5. Beschikbaar gestelde materialen

Opdrachtgever is gehouden om de door Elles & Hellen- Decor & Architectuur in het kader van de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar gestelde materialen op een zorgvuldige wijze en – voor zover van toepassing - overeenkomstig de daartoe door Elles & Hellen- Decor & Architectuur gegeven instructies te (doen) gebruiken. Opdrachtgever is jegens Elles & Hellen- Decor & Architectuur aansprakelijk voor schade ten gevolge van onzorgvuldig gebruik van beschikbaar gestelde materialen, waaronder begrepen schade aan de materialen zelf, alsook schade tengevolge van diefstal of vermissing van die materialen. In het geval Elles & Hellen- Decor & Architectuur op eigen naam ten behoeve van opdrachtgever materialen van derden betrekt gelden de bepalingen van de overeenkomst tussen Elles & Hellen- Decor & Architectuur en die derden ook in de verhouding tussen opdrachtgever en Elles & Hellen- Decor & Architectuur, zulks onverminderd de uit 5.1 en 5.2 voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

6. Overmacht

6.1
Indien overmacht de uitvoering van een overeenkomst vertraagt of verhindert, is Elles & Hellen- Decor & Architectuur bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding.

6.2
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan het niet, niet tijdig of niet goed ontvangen van de voor nakoming van de verplichtingen nodige zaken van leveranciers van Elles & Hellen- Decor & Architectuur, ongeval of ziekte van personen (in dienst van Elles & Hellen- Decor & Architectuur of anderen) waarvan Elles & Hellen- Decor & Architectuur zich bedient, ijsgang, staking of enige andere bedrijfs belemmerende (collectieve) actie, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, pandemie in ruimste zin des woords, mobilisatie, transport belemmering, defecten aan machines, storing in de levering van energie, invoerbelemmering en brand.

7. Reclames

7.1
Reclames terzake van zichtbare gebreken aan geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden dienen terstond bij aflevering/voltooiing van de betreffende werkzaamheden, maar uiterlijk binnen acht dagen na de levering/voltooiing aan/bij opdrachtgever bij aangetekende brief aan Elles & Hellen- Decor & Architectuur te worden gedaan. Voor niet-zichtbare gebreken geldt een termijn van acht dagen na ontdekking van het gebrek. Bij gebreke van tijdig reclameren wordt Elles & Hellen- Decor & Architectuur geacht in overeenstemming met de verplichtingen van Elles & Hellen- Decor & Architectuur te hebben geleverd c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te hebben verricht. Ieder recht om te reclameren vervalt drie maanden na het moment van aflevering/voltooiing van de werkzaamheden.

7.2
Indien opdrachtgever meent gebreken te hebben geconstateerd, dient opdrachtgever Elles & Hellen- Decor & Architectuur te allen tijde en binnen de in 7.1. genoemde termijn in de gelegenheid te stellen om ter plaatse de vermeende gebreken vast te stellen en/of te (doen) onderzoeken en voorts – indien dat nog mogelijk is – Elles & Hellen- Decor & Architectuur in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan wordt Elles & Hellen- Decor & Architectuur geacht in overeenstemming met de verplichtingen van Elles & Hellen- Decor & Architectuur te hebben geleverd c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te hebben verricht en vervalt ieder recht om te reclameren.

8. Aansprakelijkheid

8.1
Elles & Hellen- Decor & Architectuur is niet aansprakelijk voor de gevolgen van niet-volledige of niet deugdelijke nakoming van enige overeenkomst waarbij Elles & Hellen- Decor & Architectuur partij is - ook niet ten aanzien van (eigendommen van) derden - noch voor enige andere schadetoebrenging (ook niet voor de schade die is ontstaan wegens het afbreken van de onderhandelingen), tenzij aan de zijde van Elles & Hellen- Decor & Architectuur sprake is van opzet of grove schuld.

8.2
Voor het geval Elles & Hellen- Decor & Architectuur, ondanks het voorgaande, niettemin aansprakelijk is voor schade, dan zal deze aansprakelijkheid - voor zover rechtens toelaatbaar - te allen tijde beperkt zijn tot de dekking van de door Elles & Hellen- Decor & Architectuur gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het gegeven geval.

8.3
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.4
Indien Elles & Hellen- Decor & Architectuur aansprakelijk is en Elles & Hellen- Decor & Architectuur zich niet tegen de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan heeft verzekerd dan wel in redelijkheid niet heeft kunnen verzekeren, zal de aansprakelijkheid van Elles & Hellen- Decor & Architectuur te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de vergoeding tot betaling waarvan opdrachtgever voor de betreffende opdracht gehouden is.

8.5
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade onverwijld na het ontdekken daarvan schriftelijk bij Elles & Hellen- Decor & Architectuur meldt.

8.6
Elles & Hellen- Decor & Architectuur is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van, zowel bestaande als door opdrachtgever voorgeschreven, materialen en constructies waarop of waaraan de door Elles & Hellen- Decor & Architectuur uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden.

8.7
De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. de beperking hiervan volgens deze voorwaarden, geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door ondergeschikten van Elles & Hellen- Decor & Architectuur dan wel door niet ondergeschikten die in opdracht van Elles & Hellen- Decor & Architectuur werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van Elles & Hellen- Decor & Architectuur hebben verricht.

8.8
Elk recht van opdrachtgever om Elles & Hellen- Decor & Architectuur in vrijwaring aan te spreken uit hoofde van tegen opdrachtgever ingestelde aanspraken, is uitgesloten. Opdrachtgever is gehouden Elles & Hellen- Decor & Architectuur te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Elles & Hellen- Decor & Architectuur mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Elles & Hellen- Decor & Architectuur door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

8.9
Het bepaalde in dit artikel 8 geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Elles & Hellen- Decor & Architectuur zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

9. Prijzen en betaling

9.1
Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld, zijn de door Elles & Hellen- Decor & Architectuur geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prijzen exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.2
Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die ten tijde van de overeenkomst gelden. Elles & Hellen- Decor & Architectuur behoudt zich het recht voor aan opdrachtgever prijsverhogingen in rekening te brengen evenredig aan prijsverhogingen door leveranciers van Elles & Hellen- Decor & Architectuur en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren, zoals wisselkoersen en fluctuerende grondstofprijzen.

9.3
Tenzij op de factuur anders is vermeld, dient de betaling van de werkzaamheden en de geleverde zaken, zonder korting of schuldverrekening, te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

9.4
Bij overschrijding van de op de factuur of anderszins vermelde betalingstermijn is opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

9.5
Bij nalatigheid in de betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal het incassotarief, geadviseerd of te adviseren door de Nederlandse Orde van Advocaten te 's-Gravenhage vermeerderd met rente, echter met een minimum van € 250,00, te vermeerderen met BTW, per factuur. Deze kosten zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra Elles & Hellen- Decor & Architectuur de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven. Werkelijk gemaakte proceskosten, voor zover deze het door de rechter toegewezen bedrag aan proceskosten te boven gaat, zullen door opdrachtgever volledig aan Elles & Hellen- Decor & Architectuur worden vergoed.

10. Zekerheid

In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na totstandkoming van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door opdrachtgever van diens verplichtingen, is deze verplicht op eerste verzoek van Elles & Hellen- Decor & Architectuur zekerheid voor betaling te stellen resp. een voorschot te betalen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als een tekortkoming in de nakoming worden beschouwd en geeft Elles & Hellen- Decor & Architectuur het recht:

- de werkzaamheden te staken c.q. op te schorten. Het deel van de overeengekomen vergoeding dat correspondeert met de reeds verrichte werkzaamheden of het reeds geleverde, wordt onmiddellijk opeisbaar,

- de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij Elles & Hellen- Decor & Architectuur aanspraak kan maken op schadevergoeding tenminste gelijk aan het totale bedrag dat opdrachtgever krachtens de overeenkomst aan Elles & Hellen- Decor & Architectuur verschuldigd is.

11. Medewerking door opdrachtgever

11.1
Alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen zal opdrachtgever Elles & Hellen- Decor & Architectuur steeds tijdig verschaffen en opdrachtgever zal alle medewerking verlenen.

11.2
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Elles & Hellen- Decor & Architectuur staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Elles & Hellen- Decor & Architectuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Elles & Hellen- Decor & Architectuur in rekening te brengen.

11.3
Ingeval medewerkers van Elles & Hellen- Decor & Architectuur op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen. Opdrachtgever zal Elles & Hellen- Decor & Architectuur vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Elles & Hellen- Decor & Architectuur daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

11.4
Aanbiedingen zijn erop gebaseerd dat medewerkers van Elles & Hellen- Decor & Architectuur en degenen die door bemiddeling van Elles & Hellen- Decor & Architectuur werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren onbelemmerd en zonder vertraging de werkzaamheden kunnen verrichten. Indien een constante voortgang niet realiseerbaar is ten gevolge van oorzaken waaraan Elles & Hellen- Decor & Architectuur geen schuld heeft, is Elles & Hellen- Decor & Architectuur gerechtigd de kosten van de vertraging tegen de op dat moment bij Elles & Hellen- Decor & Architectuur gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Onder kosten zijn onder meer begrepen de kosten van het beschikbaar houden van medewerkers en materieel gedurende de duur van de vertraging.

11.5
Behoudens voor zover de begeleiding onderdeel uitmaakt van de overeenkomst met Elles & Hellen- Decor & Architectuur zal opdrachtgever er voor instaan dat er gedurende de uitvoering van de opdracht een begeleider op de locatie aanwezig is, die bevoegd is namens opdrachtgever instructies te geven en/of vragen van Elles & Hellen- Decor & Architectuur of van degenen die door bemiddeling van Elles & Hellen- Decor & Architectuur werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever verrichten te beantwoorden over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. Bij afwezigheid van een begeleider van opdrachtgever ligt het risico van mogelijk door Elles & Hellen- Decor & Architectuur en genoemde derden gemaakte fouten volledig bij opdrachtgever. De kosten van herstel van die fouten komen in dat geval voor rekening van opdrachtgever.

12. Geheimhouding

12.1
Opdrachtgever is verplicht alle informatie die zij van of over Elles & Hellen- Decor & Architectuur, producten c.q. diensten van Elles & Hellen- Decor & Architectuur, klanten en relaties van Elles & Hellen- Decor & Architectuur, verneemt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter wist of dient te vermoeden strikt geheim te houden en alleen aan haar personeelsleden en adviseurs te verstrekken indien zulks met toestemming van Elles & Hellen- Decor & Architectuur geschiedt, waarbij aan deze personen eveneens geheimhouding dient te worden opgelegd.

12.2
Indien opdrachtgever handelt in strijd met lid 1 van dit artikel, waarbij een handeling van de hiervoor bedoelde personeelsleden en adviseurs wordt toegerekend aan opdrachtgever, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare, zonder nadere ingebrekestelling, verschuldigde boete van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) jegens Elles & Hellen- Decor & Architectuur, zulks onverminderd het recht van Elles & Hellen- Decor & Architectuur tot het vorderen van schadevergoeding voor zover de schade de genoemde boete overtreft.

13. Beëindiging

13.1
Indien de opdrachtgever ondanks behoorlijke ingebrekestelling nalatig blijft in nakoming van zijn verplichtingen, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, zijn bedrijf staakt of overdraagt, in liquidatie treedt of indien op zijn zaken geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, hij komt te overlijden of - in het geval dat de opdrachtgever een rechtspersoon is - wordt ontbonden, zal Elles & Hellen- Decor & Architectuur gerechtigd zijn alle met de betreffende opdrachtgever bestaande overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, ter keuze van Elles & Hellen- Decor & Architectuur, onverminderd de rechten van Elles & Hellen- Decor & Architectuur op schadevergoeding vanwege zodanige ontbinding of opschorting.

13.2
In geval van ontbinding of opschorting als hiervoor bedoeld zullen alle vorderingen van Elles & Hellen- Decor & Architectuur op de betreffende opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

14. Geschillen

Op alle overeenkomsten met Elles & Hellen- Decor & Architectuur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover uit dwingend recht niet anders voortvloeit, zullen alle geschillen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te ’s-Gravenhage.

Weversbaan 19 | 2352 BZ | Leiderdorp | T 071- 744 00 48 | hello@thebrandscapeagency.com | IBAN NL94RABO0322881099 | KVK 77722329 | BTW NL861109181B01 | www.thebrandscapeagency.com

Alle transacties vinden plaats op basis van de Algemene Voorwaarden van Elles & Hellen - Decor & Architectuur BV.